הזמנה להירשם במאגר היועצים של רשות ניקוז ים המלח בתחומי הנדסת ניקוז ואדריכלות נוף

סטטוס

פעיל

הנדון: הזמנה להירשם במאגר היועצים של רשות ניקוז ים המלח בתחומי

הנדסת ניקוז ואדריכלות נוף

 

רשות ניקוז ים המלח (להלן: "הרשות") מרעננת את מאגר היועצים והמתכננים שברשותה, ומזמינה בזאת קבלת הצעות מחברות, שותפויות ויחידים המעוניינים להצטרף למאגר היועצים והמתכננים של הרשות, בהתאם להתמחויות ותתי התמחויות הנדרשים לרשות, כמפורט בסעיף 4 להלן.

הגשת מועמדות להצטרפות למאגר היועצים והמתכננים של הרשות בתחומים לעיל תתאפשר אך ורק באמצעות שליחת מייל לכתובת [email protected] . לא תתאפשר הגשת מועמדות בכל דרך אחרת.

 

בקשת מועמדות יש להגיש החל מיום 1.7.2018, עד ליום 30.7.2018 בשעה 15:00.

 

מועד סיום הגשת ההצעות להתמחויות שלעיל עשוי להידחות על פי שיקול דעתה של הרשות. הודעה על דחייה תפורסם באתר האינטרנט בלבד, ועל המשתתפים האחריות הבלעדית להתעדכן מול אתר האינטרנט ולפעול בהתאם.

 

תחומי ההתמחות אשר ביחס אליהם מבקשת הרשות לקבל הצעות במועד זה הנם:

  • התמחות: הנדסה אזרחית, בנין, חקלאות ומים. תת התמחות : ניקוז
  • התמחות: תכנון נוף. תת התמחות: שטחים פתוחים

 

תנאי הסף בכל התמחות/תת התמחות מפורטים באתר האינטרנט של הרשות בכתובת: www.dsda.org.il     

 

מועמד רשאי להגיש את הצעת ביחס לתחום התמחות/תת התמחות אחד או יותר, לפי שיקול דעתו.

 

מובהר, כי אין בהליך זה ו/או בהצטרפות למאגר הרשות כדי להבטיח ליועץ ו/או למתכנן המצטרף התקשרות כלשהי ו/או היקף התקשרות כלשהו לביצוע עבודות כלשהן, והרשות לא תהיה מחויבת להעסיק יועץ ו/או מתכנן שהצטרף למאגר הרשות.

 

את תנאי ההליך המפורטים וכן הסברים מפורטים בדבר הגשת ההצעות והמסמכים הנדרשים מן הפונים, ניתן למצוא באתר האינטרנט. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור באתר האינטרנט, יגבר האמור באתר האינטרנט.

 

בכל מקרה של אי בהירות ו/או לצורך שאלות ובירורים, ניתן לפנות לחגית  בטלפון 08-6688815 או בדוא"ל [email protected]       

*** הפניה מיועדת לנשים ולגברים

איתי פרימן

מנכל הרשות