מכרזים

מכרז פומבי מס' 13-2018 -לביצוע עבודות אחזקה וניקוז ברשות ניקוז ים המלח

תאריך אחרון להגשה: 31.07.2018

סיווג הקבלן: ג-1 ענף 200 כבישים, תשתיות ופיתוח וסיווג ב-1 ענף 400 ביוב, ניקוז ומים. | תאריך סיור קבלנים: 19.7.2018, 10:30 | סיור קבלנים: חובה
רשות ניקוז ים המלח ( להלן : הרשות ) מזמינה בזאת מציעים להציע הצעות להתקשרות בחוזה לביצוע עבודות אחזקה וניקוז ברשות ניקוז ים המלח ( להלן : העבודות), זאת לתקופה בת 12 חודשים לרבות 4 אופציות הקנויות לרשות להארכת ההתקשרות לשנה נוספת בכל פעם, הכל כמפורט במסמכי המכרז. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מתאריך:01.07.2018...