מכרזים

מכרז פומבי מס' 12-2018 לביצוע עבודות תשתית פיתוח וניקוז ברשות ניקוז ים המלח

תאריך אחרון להגשה: 31.07.2018

סיווג הקבלן: ג-3 ענף 200 תשתיות ופיתוח ו- ב' 1 ענף 400 ביוב, ניקוז ומים | תאריך סיור קבלנים: 19.7.2018, 9:30 | סיור קבלנים: חובה
רשות ניקוז ים המלח ( להלן : הרשות ) מזמינה בזאת מציעים להציע הצעות להתקשרות בחוזה לביצוע עבודות תשתיות, פיתוח וניקוז ברשות ניקוז ים המלח ( להלן : העבודות), זאת לתקופה בת 12 חודשים לרבות 2 אופציות הקנויות לרשות להארכת ההתקשרות לשנה נוספת בכל פעם, הכל כמפורט במסמכי המכרז. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מתאריך:01...